மோசமான தூக்கத்திற்கான முக்கிய காரணங்கள்

மனநல கோளாறுகள்.

மனக்கவலை

மருந்துகள்.

மருத்துவ நிலைகள்.

தூக்கம் தொடர்பான கோளாறுகள்.

காஃபின், நிகோடின்

மது.