"

"

பாலிசிஸ்டிக் கருப்பை நோய்க்குறியின் விளைவுகள்

Oct 10, 2022

Mona Pachake

"

"

கருச்சிதைவு

"

"

மனச்சோர்வு

"

"

கவலை

"

"

கருப்பையில் இருந்து இரத்தப்போக்கு

"

"

கருப்பை புற்றுநோய்

"

"

தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் உட்பட தூக்க பிரச்சினைகள்

"

"

கல்லீரல் அழற்சி