மருத்துவ பூக்கள் மற்றும் அதன் ஆயுர்வேத பயன்கள்

Author - Mona Pachake

கோது கால

காலெண்டுலா

லாவெண்டர்

கெமோமில்

குளோப் ஆர்டிசோக்

மார்ஷ் மல்லோ

எக்கினேசியா

மேலும் அறிய