அதிகம் அறியப்படாத மருத்துவப் பூக்கள்

Author - Mona Pachake

அகலிபா இண்டிகா

அடேனந்தெரா பவோனினா

ஏர்வ லனட

அல்டெர்ணந்தேற செஸ்ஸிலிஸ்

ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பானிகுலட்டா

அரிஸ்டோலோசியா இண்டிகா

ஆர்டாபோட்ரிஸ் ஹெக்ஸாபெடலஸ்