தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மனநல நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது

தன்னம்பிக்கையை மேம்படுத்துகிறது

மனநிலையை அதிகரிக்கிறது

சிறந்த தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது

கூர்மையான நினைவகம் மற்றும் சிந்தனையை ஊக்குவிக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

மனச்சோர்விலிருந்து வெளியே வர உதவுகிறது