ஓவியம் மற்றும் வரைதல் ஆகியவற்றின் மனநல நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஓவியம் உங்கள் படைப்பாற்றலை வளர்க்கிறது.

ஓவியம் உங்கள் உணர்ச்சி நல்வாழ்வை ஆதரிக்கிறது.

உங்கள் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்களை உருவாக்குகிறது.

நினைவகம் மற்றும் செறிவு அதிகரிக்கிறது.

ஓவியம் மூலம் தகவல் தொடர்பு திறனை வளர்க்க முடியும்.

ஓவியம் வரைவதற்கு நேரத்தை செலவிடுவது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

உங்கள் உணர்ச்சி நுண்ணறிவு மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சியை ஆதரிக்கவும்