குளிர்காலத்தில் பால் இப்படி குடிங்க !!

சூடான மஞ்சள் பால்

கேசர் பால்

அஞ்சீர் பால்

இஞ்சி பால்

முன்னகா பால்

மிளகு பால்

குளிர்காலத்தில் பால் இப்படி குடிங்க !!