மக்கள் செய்யும் மிகவும் பொதுவான உடல்நல தவறுகள்

Dec 21, 2022

Mona Pachake

குறைவாக தூங்குதல்

தண்ணீர் குடிப்பதில்லை.

உட்காந்து மட்டும் இருப்பது

சாப்பிட்ட பிறகு மிக விரைவில் பல் துலக்குதல்.

காதில் பருத்தி துணியைப் பயன்படுத்துதல்.

சன்ஸ்கிரீன் அணியாமல் இருப்பது

தடுப்பூசிகளைத் தவிர்ப்பது.