புற்றுநோயின் மிகவும் பொதுவான வகைகள்

Feb 05, 2023

Mona Pachake

சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோய்

மார்பக புற்றுநோய்

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்

பெருங்குடல் புற்றுநோய்

பெண்ணோயியல் புற்றுநோய்கள்

கல்லீரல் புற்றுநோய்.