உலகில் அதிக பருமனான நாடுகள்

Author - Mona Pachake

நவ்ரு - 61%

பலாவ் - 55.3%

மார்ஷல் தீவுகள் - 52.9%

துவாலு - 51.6%

டோங்கா - 48.2%

சமோவா - 47.3%

கிரிபதி - 46%