உடற்பயிற்சிக்கான ஊக்கமூட்டும் குறிப்புகள்

Nov 18, 2022

Mona Pachake

உங்கள் மனநிலையை மாற்றவும்.

ஒரு நாளைக்கு கலோரிகள் மற்றும் உணவு உட்கொள்ளலைக் கண்காணிக்கவும்

எளிய இலக்குகளை அமைக்கவும்.

உங்கள் உடற்பயிற்சிகளை திட்டமிடுங்கள்.

நேர்மறை எண்ணத்தை உருவாக்குங்கள்

டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தவும்