தூசி ஒவ்வாமையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான இயற்கை வழிகள்

தேன்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

மிளகுக்கீரை தேநீர்.

யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்.

நெய்.

புரோபயாடிக்குகள்

தூசி ஒவ்வாமையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான இயற்கை வழிகள்