மருத்துவப் பயன்கள் கொண்ட தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

அலோவேரா

கெமோமில்

எக்கினேசியா

பூண்டு

இஞ்சி

ஜின்கோ

ஜின்ஸெங்

மேலும் அறிய