மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

எக்கினேசியா

லாவெண்டர்

கெமோமில்

ரோஸ்மேரி

டேன்டேலியன்

இஞ்சி

துளசி