எடை இழப்புக்கு உதவும் உயர் புரத உணவுகள்

Muscle
Dumbbells

இறைச்சி

முட்டை

டோஃபு

மீன்

 தயிர்

பீன்ஸ்

உலர் பழங்கள்