சிறுநீரக பிரச்சினைகளுக்கான காரணங்கள்

பாதுகாப்பின்றி உடலுறவு

நீரிழிவு.

மோசமான தனிப்பட்ட சுகாதாரம்.

தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது

 குடலில் ஏதும் பிரச்சினை இருந்தால் அது சிறுநீரை பாதிக்கலாம்

சிறுநீரை அதிக நேரம் அடக்குவது.

சிறுநீரக கற்கள்.