மாதவிடாய் கப்பை பயன்படுத்துவதற்கான காரணங்கள்

Aug 30, 2022

Mona Pachake

அவை பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றவை.

மாதவிடாய் கப் பாதுகாப்பானவை.

அதிக இரத்தத்தை வைத்திருக்கும்.

அவை எந்த சூழலுக்கும் உகந்தவை.

நீங்கள் உடலுறவு கொள்ளலாம்.

நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் கப்பை அணியலாம்