எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Curved Arrow

சரியான உணவுமுறை இல்லாதது.

எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Curved Arrow

வைட்டமின் குறைபாடு.

எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Curved Arrow

தூக்கம் இல்லாமை.

எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Curved Arrow

பருமனாக இருத்தல்.

எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Curved Arrow

மன அழுத்தம்.

எப்போதும் சோர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Curved Arrow

மனச்சோர்வு.