உங்கள் நகங்களை ஏன் அடிக்கடி வெட்ட வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்கள்

இது பாக்டீரியா தொற்று ஏற்படுகிறது.

இது பூஞ்சை தொற்று ஏற்படுகிறது.

இது உணவு விஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இது காயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இது உள்நோக்கி நக வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.

இது மோசமான சுகாதாரத்தை குறிக்கிறது.