பசியின்மைக்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கும்

Author - Mona Pachake

நாள்பட்ட கல்லீரல் நோய்.

நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்.

நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய்

டிமென்ஷியா.

இதய செயலிழப்பு.

ஹெபடைடிஸ்.

செயலற்ற தைராய்டு (ஹைப்போ தைராய்டிசம்)

மேலும் அறிய