இந்த குறிப்புகள் மூலம் உங்கள் கீழ் முதுகு வலியை குறைக்கவும்

Oct 10, 2022

Mona Pachake

உங்கள் பயிற்சிகளை சரியான முறையில் செய்யுங்கள்

உங்கள் தசைகளை வலுப்படுத்துங்கள்

நல்ல நிலையில் உட்காருங்கள்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.

புகைபிடித்தல் மற்றும் குடிப்பதை நிறுத்துங்கள்

சரியான மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்