நேர்மறை ஆற்றலை வழங்கும் புனித தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

மனி பிளான்ட்

கற்றாழை

துளசி

மல்லிகை

லாவெண்டர்

பீஸ் லில்லி

ஆர்க்கிட்ஸ்

ரோஸ்மேரி

மேலும் அறிய