ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்களை குணப்படுத்த ஏழு உணவுகள்

இஞ்சி.

பழுக்காத பப்பாளி.

இலவங்கப்பட்டை.

கற்றாழை.

மஞ்சள்.

அன்னாசி.

வோக்கோசு.