பச்சை குத்துவதன் பக்க விளைவுகள்

ஒவ்வாமை

தோல் நிறமாற்றம்

ஒளி உணர்திறன்

இரத்தப்போக்கு மற்றும் ஹீமாடோமா உருவாக்கம்

நிணநீர்க்குழாய்களுக்கு சுமை

இரத்தம் மூலம் பரவும் நோய்கள்

தோல் அழற்சி