அதிக சர்க்கரையின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

அதிகரித்த தாகம் மற்றும் உலர்ந்த வாய்.

அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்.

சோர்வு.

மங்கலான பார்வை.

தற்செயலாக எடை இழப்பு.

த்ரஷ், சிறுநீர்ப்பை தொற்று போன்ற மீண்டும் மீண்டும் வரும் தொற்றுகள்

தோல் தொற்றுகள்.