ஆரோக்கியமற்ற நாக்கின் அறிகுறிகள்

அதிகரித்த அளவு

நாக்கு மேற்பரப்பில் அசௌகரியம்

வளர்ச்சிகள் (புடைப்புகள்) மற்றும் வலி

சுவை வேறுபாடு

இயக்கத்தில் சிரமம்.

நிறமாற்றம்