உங்களுக்கு பல்வேர்க்குழி சிகிச்சை தேவை...

மெல்லும்போது அல்லது அழுத்தம் கொடுக்கும்போது கடுமையான பல்வலி.

சூடான அல்லது குளிர்ந்த வெப்பநிலைக்கு நீண்ட உணர்திறன்

பல்லின் நிறமாற்றம்.

ஈறுகளில் வீக்கம் மற்றும் மென்மை.

பல் விரிசல்

ஆழமான பல் சிதைவு