நினைவாற்றலை அதிகரிக்க எளிய ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பகாசனா

பத்மாசனம்

பாதஹஸ்தாசனம்

சர்வாங்காசனம்

ஹலாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்

விருட்சசனம்

மேலும் அறிய