உங்கள் யோகா பயணத்தைத் தொடங்க உதவும் எளிய ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

பத்தா கோனாசனா

சதுரங்க தண்டசனா

சுகாசனம்

தடாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

அர்த்த சந்திரசனம்

மேலும் அறிய