உங்கள் யோகா பயணத்தைத் தொடங்க உதவும் எளிய ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

சவசனம்

விராபத்ராசனம்

புஜங்காசனம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

விருக்ஷாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

மேலும் அறிய