தனிமையின் எளிய அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

தூங்குவதில் சிரமம்

மிகவும் வெட்கமாக உணர்வது

அடிக்கடி தன்னையே சந்தேகிப்பது

குடைச்சலும் வலியும்

கவனம் செலுத்த கடினம்

ஊக்கமின்மை

சோர்வு

மேலும் அறிய