உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தை நிர்வகிக்க எளிய குறிப்புகள்

உங்கள் உணர்வுகளைப் பற்றி பேசுங்கள்.

உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

நன்றாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிடுங்கள்

மது அருந்துவதை குறையுங்கள்

உதவி கேளுங்கள்

வேலையில் இருந்து ஓய்வு எடுங்கள்

நீங்கள் விரும்பும் ஒன்றைச் செய்யுங்கள்