மனச்சோர்வை போக்க எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஒரு சிகிச்சையாளரிடம் பேசுங்கள்

எழுத்தில் உங்களை வெளிப்படுத்துங்கள்

உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்க

ஒரு அட்டவணையில் ஒட்டிக்கொள்க

நீங்கள் விரும்புவதில் ஈடுபடுங்கள்

உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படும்போது மற்றவர்களைச் சார்ந்திருங்கள்

நன்கு உறங்கவும்