சளியிலிருந்து விடுபட எளிய குறிப்புகள்

நீரேற்றமாக இருங்கள்.

ஓய்வு.

தொண்டை புண் ஆற்றவும்.

வலி நிவாரணம்.

சூடான திரவங்களை பருகவும்.

தேனை முயற்சிக்கவும்.