ஆரோக்கியமான இதயத்திற்கு எளிய யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

விருக்ஷாசனம்

திரிகோனாசனம்

புஜங்காசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

உட்கடாசனம்

விரபத்ராசனம்

பத்தா கோனாசனா

மேலும் அறிய