உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க எளிய யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

விருக்ஷாசனம்

உட்கடாசனம்

புஜங்காசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

விரபத்ராசனம்

பத்தா கோனாசனா

தடாசனம்

மேலும் அறிய