சிரசாசனத்தின் பயன்கள் இவை...!

Jan 30, 2023

Mona Pachake

மன அழுத்தத்தை போக்குகிறது.

கவனம் அதிகரிக்கிறது.

கண்களுக்கு இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.

தலை மற்றும் உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது.

தோள்கள் மற்றும் கைகளை பலப்படுத்துகிறது.

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.