புகைபிடித்தல் மற்றும் கண் பிரச்சினைகள்

புகைபிடித்தல் இதய நோய் மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் என்று நீண்ட காலமாக அறியப்படுகிறது

இருப்பினும், புகைபிடித்தல் பார்வை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை பலர் உணரவில்லை

இவை புகைபிடிப்பதால் ஏற்படும் கண் பிரச்சனைகள்

வயது தொடர்பான மாகுலர் சிதைவு

கண்புரை

கிளௌகோமா

உலர் கண் நோய்க்குறி