கவனிக்க வேண்டிய பக்கவாதத்தின் சில ஆரம்ப எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

கால்கள், கைகள் அல்லது கால்கள் உட்பட உடலின் ஒரு பக்கத்தில் திடீரென பலவீனம் அல்லது உணர்வின்மை.

வார்த்தைகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் அல்லது தெளிவான வாக்கியங்களில் பேசுவது.

ஒன்று அல்லது இரண்டு கண்களிலும் திடீரென மங்கலான பார்வை அல்லது பார்வை இழப்பு.

திடீர் நினைவாற்றல் இழப்பு அல்லது குழப்பம், மற்றும் தலைச்சுற்றல் அல்லது திடீர் வீழ்ச்சி.

திடீர், கடுமையான தலைவலி.

குழப்பம், பார்வை இழப்பு

தலைசுற்றல்

மேலும் அறிய