கர்ப்பம் பற்றிய ஆச்சரியமான உண்மைகள்

Feb 20, 2023

Mona Pachake

கருப்பை மிகவும் பெரிதாகிறது

இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்ட மிக நீண்ட கர்ப்பம் 375 நாட்கள் ஆகும்

மற்றும் குறுகிய நாள் கர்பம் 21 வாரங்கள் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே

கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் இரத்த அளவு 40-50% அதிகரிக்கிறது.

நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது உங்கள் இதயம் பெரிதாக வளரும்

கர்ப்ப காலத்தில் உங்கள் குரல் மாறலாம்

கருவில் இருந்து தாயின் குரலை குழந்தைகள் கேட்கும்