இருமுனையப் பிறழ்வு - அறிகுறிகள்

தூக்கத்திற்கான தேவை குறைந்தது.

அமைதியின்மை மற்றும் கிளர்ச்சி.

பந்தய எண்ணங்கள் மற்றும் வேகமான பேச்சு.

அதீத நம்பிக்கை மற்றும் தூண்டுதல் செயல்கள்.

குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளிலிருந்து விலகுதல்.

மரணம் மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்கள் பற்றிய கவலை.

பசி மற்றும் தூக்கத்தில் மாற்றம்.