டிஸ்லெக்ஸியாவின் அறிகுறிகள்

Jul 02, 2023

Mona Pachake

பேசுவதில் தாமதம்

புதிய வார்த்தைகளை மெதுவாக கற்றுக்கொள்வது

வார்த்தைகளில் ஒலிகளை மாற்றுவது அல்லது ஒரே மாதிரியாக ஒலிக்கும் வார்த்தைகளை குழப்புவது போன்ற சொற்களை சரியாக அமைப்பதில் சிக்கல்கள்

எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் வண்ணங்களை நினைவில் வைப்பதில் அல்லது பெயரிடுவதில் சிக்கல்கள்

வெளிநாட்டு மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதில் சிக்கல்

பெயர்கள் அல்லது சொற்களை தவறாக உச்சரித்தல் அல்லது வார்த்தைகளை மீட்டெடுப்பதில் சிக்கல்

அறிமுகமில்லாத வார்த்தையின் உச்சரிப்பை ஒலிக்க இயலாமை