சிறுநீரக கற்களின் அறிகுறிகள்

Jan 03, 2023

Mona Pachake

முதுகு மற்றும் வயிற்றில் வலி

சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி அல்லது எரியும்

சிறுநீரில் இரத்தம்

துர்நாற்றம் வீசும் சிறுநீர்

குமட்டல் மற்றும் வாந்தி

காய்ச்சல்