சிறுநீரக கற்கள் அறிகுறிகள்

முதுகு, வயிறு அல்லது பக்கவாட்டில் வலி.

சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி அல்லது எரியும்.

சிறுநீரில் இரத்தம்.

ஒரு நேரத்தில் ஒரு சிறிய அளவு சிறுநீர்

குமட்டல் மற்றும் வாந்தி.

காய்ச்சல் மற்றும் குளிர்.