முடக்கு வாதத்தின் அறிகுறிகள்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூட்டுகளில் வலி

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூட்டுகளில் வீக்கம்.

உடலின் இருபுறமும் ஒரே அறிகுறிகள்

எடை இழப்பு.

காய்ச்சல்.

சோர்வு

பலவீனம்.