இவை பயோட்டின் குறைபாட்டின் சாத்தியமான அறிகுறிகளாகும்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

முடி கொட்டுதல்

கண், மூக்கு மற்றும் வாய் பகுதியில் சிவப்பு தடிப்புகள்

மனச்சோர்வு

சோம்பல்

உணர்வின்மை

சோர்வு

தூக்கமின்மை