இவை டிமென்ஷியாவின் அறிகுறிகள்

Apr 03, 2023

Mona Pachake

நினைவாற்றல் இழப்பு.

கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்.

பழக்கமான தினசரி பணிகளைச் செய்வது கடினமாக இருப்பது.

உரையாடலைப் பின்தொடர்வதற்கு    சிரமப்படுதல்.

சரியான வார்த்தையைக் கண்டுபிடிக்க சிரமப்படுதல்.

நேரம் மற்றும் இடம் பற்றிய குழப்பம்.

மனநிலை மாற்றங்கள்