இவை நீரிழப்பை ஏற்படுத்துகின்றன…

சில நேரங்களில் நீரிழப்பு எளிய காரணங்களுக்காக ஏற்படுகிறது

வயிற்றுப்போக்கு

வாந்தி

காய்ச்சல்

அதிக வியர்வை

அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்