நல்ல தூக்கத்திற்கு செய்ய வேண்டியவை

Author - Mona Pachake

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

படுக்கையை உறங்கவும் சாப்பிடாமல் இருக்கவும் மட்டுமே பயன்படுத்தவும்

வசதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

ஒவ்வொரு நாளும் அதே அட்டவணையை மீண்டும் செய்யவும்

சாப்பிடுங்கள் - ஆனால் படுக்கைக்கு முன் அதிகமாக வேண்டாம்

இரவில் மது மற்றும் காஃபின் தவிர்க்கவும்

நீங்கள் தூக்க மருந்தை உட்கொள்ளும் போது, ​​நல்ல தூக்க பழக்கங்களையும் பயிற்சி செய்யுங்கள்

மேலும் அறிய