ஆரோக்கியமான சிறுநீரகத்திற்கு பின்பற்ற வேண்டியவை

Oct 21, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான உணவு தேர்வுகளை செய்யுங்கள்.

உடல் செயல்பாடுகளை உங்கள் வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆக்குங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையை நோக்கமாகக் கொள்ளுங்கள்.

போதுமான அளவு உறங்கவும்

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவும்

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்